AVG binnen Cirkel Gezinsbalans

Privacy in kader van de AVG mei 2018
In onze dienstverlening verwerkt  Cirkel-gezinsbalans persoonsgegevens. Deze privacyverklaring informeert u over de wijze waarop Cirkel-gezinsbalans met uw persoonsgegevens omgaat. Daarbij gelden respect voor privacy en zorgvuldigheid als uitgangspunt.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Cirkel-gezinsbalans, eenmanszaak, KvK-nummer 55105149, kloosterweg 7 6241 GA Bunde, telefoon: 06-48043928, e-mail: gezinsbalans@gmail.com www.gezinsbalans.com.

Het gebruik van persoonsgegevens:

Cirkel gezinsbalans verwerkt uw  persoonsgegevens doordat  u gebruikt maakt van diensten, of omdat u zelf gegevens verstrekt, bijvoorbeeld via de website, e-mail, telefoon, app. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens krijgen van derden in het kader van onze begeleiding aan u.

Persoonsgegevens:
Cirkel-gezinsbalans verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadressen en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Gegevens betreffende uw hulpvraag
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreksverslagen
 • Data van afspraken en contactmomenten
 • Inhoud van communicatie.

Doeleinden: 

 • Voor een goede begeleiding leggen we een dossier aan. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezin, uw hulpvraag, leefstijl, kwaliteiten en valkuilen en gegevens over de uitgevoerde begeleidingen

 • In het dossier gegevens opgenomen die voor uw begeleiding noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de verwijzer.

Borging:

 • Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Wij zullen zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

 • Als uw begeleidende therapeut hebben wij toegang tot de gegevens in uw dossier. Dit betekent onder meer dat wij er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 • We hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Verstrekking aan derden: Als wij  vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zullen wij  u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen mogelijk voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie/begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.

 • Voor het gebruik voor “waarneming” tijdens afwezigheid van de begeleider

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Voor de financiële administratie, zodat de administrateur, een factuur kan opstellen. (een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt)

Met enkele organisaties, die in opdracht van Cirkel-gezinsbalans gegevens verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat zij de gegevens alleen verwerken voor de genoemde doeleinden en volgens eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid en beveiliging.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens:
De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats

 • uw geboortedatum

 • de datum van de behandeling

 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’

 • de kosten van het consult

PRIVACY op  1P1G1R
Op het plan van aanpak die u ontvangt staan de gegevens die door de gemeente gevraagd worden zodat de begeleiding gedeclareerd kan worden bij de gemeente.

 • Uw naam, adres en woonplaats

 • Uw BSN nummer

 • uw geboortedatum

 • de datum van de behandeling

 • een korte omschrijving van hulpvraag, krachten en oplossingen/begeleiding

 • de handtekeningen van u als ouders/jeugdige

Beveiliging van uw gegevens:
Cirkel Gezinsbalans vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Daarom zijn passende beveiligingsmaatregelen genomen zoals de fysieke beveiliging van gegevens op papier en van deugdelijke beveiliging van digitale gegevens door middel van wachtwoorden, virusbescherming, back-up, beveiligde cloudopslag en veiligheidseisen aan IT-systemen.

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cirkel-gezinsbalans en u hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of toe te sturen, om uw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen gegevensverwerking. Zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken ontvangt u een reactie op uw verzoek.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar gezinsbalans@gmail.com

Als u het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, als er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u een vraag of klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Cirkel-gezinsbalans, neem dan alsjeblieft contact op met e.boer@cirkelouder-kindcoaching.nl. Mochten we de kwestie niet in onderling overleg kunnen oplossen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 mei 2018.

Gerelateerde artikelen

Een eerste stap naar meer balans

Plan een vrijblijvend gesprek met mij in van 30 minuten
Ik help ouders als het opvoeden niet vanzelf gaat, zodat ze weer vertrouwen, rust en plezier beleven en het gezin weer in balans komt.
 • Kloosterweg 7, 6241 GA Bunde
 • 06 48 04 39 28
 • KvK: 55105149
 • BTW ID: NL 001529719 B06
Aanmelden voor mijn nieuwsbrief?
Meld je aan voor mijn nieuwsbrief boordevol inspiratie en opvoedtips voor positief opvoeden en balans vinden in je gezin.
© 2022 Praktijk Cirkel Gezinsbalans
Webdesign & Development by Magic Bytes

Gratis consult

Boek een gratis consult met mij van 30 minuten.

Pakket 2

Invalid shortcode

Pakket 1

Invalid shortcode

Book eenmalig consult

Invalid shortcode

Boek een gratis consult (30min)

De praktijk is momenteel gesloten en gaat 15 mei 2024 weer open.
Invalid shortcode