Kwaliteitseisen

Cirkel hanteert onder andere de volgende kwaliteitseisen:

 • Recente verklaring van goed gedrag (VOG);
 • Lid van de algemene beroepsvereniging voor counselors (ABvC): bekend als Registercounsellor ABvC®
 • Valt onder tucht- en klachtencommissie van beroepsvereniging van AbvC
 • Klachtenprodecure; aangesloten bij SCAG, de gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg.
 • SKJ jeugdregistratie, aangesloten bij de SKJ als jeugd-en gezinsprofessional;
 • Gecertificeerd binnen NEN met de HKZ norm: ZZP jeugd-en gezinsprofessional;
 • Privacyreglement en privacyverklaring;
 • Laagdrempelige organisatie van zorg;
 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Duidelijke werkafspraken over de levering van de begeleiding, die worden vastgelegd in een plan van aanpak

Registratie en lidmaatschap.

 • AGB code:

Persoonlijk: 900*****

Praktijk: 900*****

 • KvK  : Cirkel gezinsbalans is geregistreerd in het Handelsregister met KvK-nummer 55105*** BTW-id : NL001529*****

ABvC: Registerlid van de Algemene Beroepsvereniging voor Counseling (ABvC): bekend als Registercounsellor ABvC®
RBCZ: Registertherapeut BCZ (beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)
Onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)
www.rbcz.nu) ( www.tcz.nu)
SCAG: Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen, gespecialiseerde geschillencommissie (www.scag.nl)

Algemene voorwaarden

Op de behandelingsovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren van Cirkel Gezinsbalans van toepassing.
Cliënt kan de Algemene Voorwaarden op de website van de ABvC  inzien of op verzoek een exemplaar ontvangen.

De cliënt bezoekt op vrijwillige basis de therapeut

 • De cliënt geeft toestemming voor de door de therapeut voorgestelde behandelingsmethode(n). Huiswerkopdrachten kunnen tot de behandelingsmethode behoren.
 • De cliënt geeft aan wanneer iets als niet prettig wordt ervaren aan het gedrag/houding van de therapeut.
 • Gestreefd wordt naar een onderlinge vertrouwensrelatie, gebaseerd op wederzijdse gelijkwaardigheid.
 • Openheid wordt op prijs gesteld.
 • De therapeut  garandeert inzet en betrokkenheid; van de cliënt wordt inzet en committent/motivatie verwacht.
 • De therapeut neemt niet de verantwoordelijkheid van de cliënt over met betrekking tot zijn/haar probleem en de door hem/haar te nemen besluiten.
 • De therapeut behoudt zich het recht voor, door te verwijzen naar een arts of collega als zij dit nodig acht.
 • Alles wat wordt besproken tussen de cliënt en de therapeut valt onder de geheimhoudingsplicht van de therapeut. Er wordt alleen schriftelijk of mondeling medegedeeld aan derden als de cliënt daar uitdrukkelijk schriftelijk of mondeling toestemming voor verleent. Uitzondering hierop vormt de situatie, dat de therapeut kennis krijgt of een vermoeden heeft van misdadige  of levensbedreigende activiteiten, die aan cliënt of derden schade kunnen berokkenen: in dergelijke gevallen zal de therapeut contact opnemen met bijvoorbeeld politie, vertrouwensarts, meldpunt kindermishandeling, e.d.
 • De therapeut is niet verantwoordelijk voor het gedrag van haar cliënt tijdens en buiten de sessies. De cliënt blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Voor pogingen tot zelfverminking of zelfdoding of het uiten van agressiviteit naar anderen kan de therapeut nimmer aansprakelijk worden gesteld.

Afspraken

Het kennismakingsgesprek van ca. 30 minuten is gratis. Het tarief voor zowel het intakegesprek als vervolgsessies bedragen hetzelfde per consult. Dit bedrag is 90 euro per consult en vrijgesteld van BTW. De consulten zijn vrijgesteld van BTW.

Een sessie kan korter of langer duren dan 60 minuten.

Counselling per e-mail bedraagt 25 euro  per mail van de therapeut, indien er sprake is van e-mail counselling.

Afzeggen van een afspraak

Afspraken dienen door de cliënt uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders brengt de  therapeut de sessie alsnog in rekening.

Indien therapeut op verzoek van of in overleg met de cliënt buiten de sessie om tijd besteedt aan bijvoorbeeld het verzamelen van informatie ten behoeve van de cliënt, dan mag de therapeut de bestede tijd in rekening brengen. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na datum van de sessie. In het geval van wanbetaling zal de therapeut de begeleiding opschorten totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien de betalingstermijn van 14 dagen is gepasseerd, zonder dat er tot betaling is overgegaan, dan mag de therapeut voor elke daaropvolgende maand dat betaling uitblijft 1% extra kosten van het totale bedrag in rekening brengen.

In het geval van het geheel uitblijven van betalingen, zal de  therapeut de begeleiding staken. Dit ontslaat de cliënt er niet van eventueel openstaande rekeningen alsnog te betalen.

Indien nodig neemt de  therapeut incassomaatregelen (bijvoorbeeld door het sturen van betalingsherinneringen of het inschakelen van een incassobureau). Alle kosten die verband houden met deze vorderingsmaatregelen komen voor rekening van de cliënt.

Ontbinding van de behandelingsovereenkomst

De behandelingsovereenkomst wordt in de navolgende situaties ontbonden:

 • Na wederzijds goedvinden.
 • Als de cliënt erom vraagt.
 • Na doorverwijzing van de cliënt naar arts/collega door de therapeut.
 • Als er geen sprake meer is van een vertrouwensrelatie tussen therapeut en cliënt.
 • Bij het uitblijven van betaling door de cliënt.

Download ​​​​​​Behandelingsovereenkomst

Beroepsgeheim

Als professionals zijn we gebonden aan een ethische code, die ons verplicht het besprokene onder beroepsgeheim vertrouwelijk te behandelen. Dit houdt in dat u ervan op aan kunt dat derden niet op de hoogte worden gebracht van uw problemen, tenzij u daar zelf om vraagt.

Als u wilt dat bijvoorbeeld u huisarts geïnformeerd wordt, dan doen we dat alleen na uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Zie ook voor overige informatie ons privacydocument.

Privacybeleid

Privacy statement  in kader van de AVG wet.

In onze dienstverlening verwerkt  Cirkel-gezinsbalans persoonsgegevens. Deze privacyverklaring informeert u over de wijze waarop Cirkel-gezinsbalans met uw persoonsgegevens omgaat. Daarbij gelden respect voor privacy en zorgvuldigheid als uitgangspunt.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Mevr Boer-Elshof, eenmanszaak,

KvK-nummer 55105***

telefoon: 06-48043928,

e-mail: gezinsbalans@gmail.com www.gezinsbalans.com.

Het gebruik van persoonsgegevens:

Cirkel gezinsbalans verwerkt uw  persoonsgegevens doordat  u gebruikt maakt van diensten, of omdat u zelf gegevens verstrekt, bijvoorbeeld via de website, e-mail, telefoon, app. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens krijgen van derden in het kader van onze begeleiding aan u.

Persoonsgegevens:

Cirkel-gezinsbalans verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadressen en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht

Doeleinden: 

 • Voor een goede begeleiding leggen we een dossier aan. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezin, uw hulpvraag, leefstijl, kwaliteiten en valkuilen en gegevens over de uitgevoerde begeleidingen
 • In het dossier gegevens opgenomen die voor uw begeleiding noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de verwijzer.

Grondslagen:

Cirkel-gezinsbalans verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te nomen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG.

 • wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)

Borging:

 • Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Wij zullen zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • Als uw begeleidende therapeut hebben wij toegang tot de gegevens in uw dossier. Dit betekent onder meer dat wij er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • We hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Verstrekking aan derden: Als wij  vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zullen wij  u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen mogelijk voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie/begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
 • Voor het gebruik voor “waarneming” tijdens afwezigheid van de begeleider
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Voor de financiële administratie, zodat de administrateur, een factuur kan opstellen. (een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt)

Met enkele organisaties, die in opdracht van Cirkel-gezinsbalans gegevens verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat zij de gegevens alleen verwerken voor de genoemde doeleinden en volgens eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid en beveiliging.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens:

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

Beveiliging van uw gegevens:

Cirkel Gezinsbalans vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Daarom zijn passende beveiligingsmaatregelen genomen zoals de fysieke beveiliging van gegevens op papier en van deugdelijke beveiliging van digitale gegevens door middel van wachtwoorden, virusbescherming, back-up, beveiligde cloudopslag en veiligheidseisen aan IT-systemen.

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cirkel-gezinsbalans en u hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of toe te sturen, om uw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen gegevensverwerking. Zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken ontvangt u een reactie op uw verzoek.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar gezinsbalans@gmail.com

Als u het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, als er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u een vraag of klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Cirkel-gezinsbalans, neem dan alsjeblieft contact op met gezinsbalans@gmail.com. Mochten we de kwestie niet in onderling overleg kunnen oplossen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassing privacy statement

Cirkel-gezinsbalans heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Cirkel Gezinsbalans gepubliceerd.

Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 april 2019

Meldcode

Als professionele hulpverlener zijn we gehouden aan de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Ik help ouders als het opvoeden niet vanzelf gaat, zodat ze weer vertrouwen, rust en plezier beleven en het gezin weer in balans komt.
 • Kloosterweg 7, 6241 GA Bunde
 • 06 48 04 39 28
Aanmelden voor mijn nieuwsbrief?
Meld je aan voor mijn nieuwsbrief boordevol inspiratie en opvoedtips voor positief opvoeden en balans vinden in je gezin.
© 2022 Praktijk Cirkel Gezinsbalans
Webdesign & Development by Magic Bytes

Gratis consult

Boek een gratis consult met mij van 30 minuten.

Pakket 2

Invalid shortcode

Pakket 1

Invalid shortcode

Book eenmalig consult

Invalid shortcode

Boek een gratis consult (30min)

De praktijk is momenteel gesloten en gaat 15 mei 2024 weer open.
Invalid shortcode