Netwerkpartners

Netwerkaanpak in Limburg voor kinderen met overgewicht.Verschillende samenwerkingspartners verenigen zich om het risico op chronische ziekten bij jongeren met overgewicht te reduceren. Deze netwerkaanpak zal in Limburg de komende jaren verder uitgerold worden onder de naam

Your COACH Next Door.

Publicatiedatum:02-04-2019

Bron:Bron: NOS, 01-04-2019

Cirkel Gezinsbalans is een samenwerkingspartner van project COACH en Your COACH Next Door.

Als jeugd- en gezinsprofessional  werk ik al jaren samen aan dit  unieke programma.

Ouders en kind kiezen uit het uitgebreide aanbod binnen COACH dat wat bij hen past.

Ouders en kind worden begeleid en ondersteunt binnen hun zoektocht door mij als gezinscoach/counsellor

Ons gezamenlijk doel: het ontwikkelen van een gezonde leefstijl opdat het kind goed in zijn vel zit en gezond leeft.

Hiervoor is een bewustzijnsverandering nodig.

Ouders en kind leren vertrouwen op “eigen kracht” en voeren “eigen regie”  door  de succeservaringen die ze op verschillende vlakken opdoen.

Als gezinsprofessional coördineer ik het proces.

Het zien  en begeleiden van  het “totaal plaatje”  levert verandering en  groei binnen een gezinssysteem op.

AVG binnen Cirkel Gezinsbalans

Privacy in kader van de AVG mei 2018
In onze dienstverlening verwerkt  Cirkel-gezinsbalans persoonsgegevens. Deze privacyverklaring informeert u over de wijze waarop Cirkel-gezinsbalans met uw persoonsgegevens omgaat. Daarbij gelden respect voor privacy en zorgvuldigheid als uitgangspunt.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Cirkel-gezinsbalans, eenmanszaak, KvK-nummer 55105149, kloosterweg 7 6241 GA Bunde, telefoon: 06-48043928, e-mail: gezinsbalans@gmail.com www.gezinsbalans.com.

Het gebruik van persoonsgegevens:

Cirkel gezinsbalans verwerkt uw  persoonsgegevens doordat  u gebruikt maakt van diensten, of omdat u zelf gegevens verstrekt, bijvoorbeeld via de website, e-mail, telefoon, app. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens krijgen van derden in het kader van onze begeleiding aan u.

Persoonsgegevens:
Cirkel-gezinsbalans verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadressen en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Gegevens betreffende uw hulpvraag
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gespreksverslagen
 • Data van afspraken en contactmomenten
 • Inhoud van communicatie.

Doeleinden: 

 • Voor een goede begeleiding leggen we een dossier aan. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezin, uw hulpvraag, leefstijl, kwaliteiten en valkuilen en gegevens over de uitgevoerde begeleidingen

 • In het dossier gegevens opgenomen die voor uw begeleiding noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de verwijzer.

Borging:

 • Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Wij zullen zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

 • Als uw begeleidende therapeut hebben wij toegang tot de gegevens in uw dossier. Dit betekent onder meer dat wij er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 • We hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Verstrekking aan derden: Als wij  vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zullen wij  u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen mogelijk voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie/begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.

 • Voor het gebruik voor “waarneming” tijdens afwezigheid van de begeleider

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Voor de financiële administratie, zodat de administrateur, een factuur kan opstellen. (een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt)

Met enkele organisaties, die in opdracht van Cirkel-gezinsbalans gegevens verwerken, sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat zij de gegevens alleen verwerken voor de genoemde doeleinden en volgens eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid en beveiliging.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens:
De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats

 • uw geboortedatum

 • de datum van de behandeling

 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’

 • de kosten van het consult

PRIVACY op  1P1G1R
Op het plan van aanpak die u ontvangt staan de gegevens die door de gemeente gevraagd worden zodat de begeleiding gedeclareerd kan worden bij de gemeente.

 • Uw naam, adres en woonplaats

 • Uw BSN nummer

 • uw geboortedatum

 • de datum van de behandeling

 • een korte omschrijving van hulpvraag, krachten en oplossingen/begeleiding

 • de handtekeningen van u als ouders/jeugdige

Beveiliging van uw gegevens:
Cirkel Gezinsbalans vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Daarom zijn passende beveiligingsmaatregelen genomen zoals de fysieke beveiliging van gegevens op papier en van deugdelijke beveiliging van digitale gegevens door middel van wachtwoorden, virusbescherming, back-up, beveiligde cloudopslag en veiligheidseisen aan IT-systemen.

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cirkel-gezinsbalans en u hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of toe te sturen, om uw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen gegevensverwerking. Zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken ontvangt u een reactie op uw verzoek.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar gezinsbalans@gmail.com

Als u het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, als er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u een vraag of klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Cirkel-gezinsbalans, neem dan alsjeblieft contact op met e.boer@cirkelouder-kindcoaching.nl. Mochten we de kwestie niet in onderling overleg kunnen oplossen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 mei 2018.

Succesvolle interactieve workshop

Interactieve Workshop woensdag 17 mei 2017

Xonar Medisch Kleuter Dagverblijf.

Thema middag “Zindelijkheid en betrokken ouders”

Georganiseerd voor de Xonar MKD’s Maastricht, Heerlen, Limbricht.

Georganiseerd door
Karin Janssen (Xonar jeugdverpleegkundige)
Inge Adriaens (Xonar pedagogisch medewerker)
Elly Boer (Praktijk Cirkel,kind en jeugdtherapeut, pedagoog, counsellor)

Locatie
Xonar MKD.
Zoetmanstraat 75
6217NT Maastricht.
17 mei 2017 van 13:00uur tot 17:00uur

Thema: Zindelijkheid en betrokken ouders

Hoe zet jij als hulpverlener  ouders in hun “eigen kracht” en houdt jij als hulpverlener hen betrokken bij de gedragsproblematiek.

Een interactieve workshop voor medewerkers binnen MKD’s van drie locatie: Heerlen, Sittard en Maastricht.

Meer dan 45 collega’s troffen elkaar op de heerlijke zonnige locatie te Maastricht waar ze in de watten gelegd werden door collega Inge Adriaens (pedagogisch medewerker) en gastspreker Elly Boer (kind en jeugdtherapeut, pedagoog en coach).  In samenwerking met  jeugdverpleegkundige Karin Janssen (werkzaam op alle drie locatie) hebben wij een prachtige thema middag  in elkaar gezet en succesvol uitgevoerd.

Na de presentatie  “over zindelijkheid en het in eigen kracht zetten” werden drie werkgroepen geformeerd. Collega’s gingen  actief met elkaar aan de slag.

Er ontstonden mooie dialogen door met elkaar te sparren en te luisteren. Een ieder had zijn eigen ideeën en visie, door deze met elkaar te delen ontstonden nieuwe zienswijzen. Het was erg fijn om  te zoek  naar “eigen kracht” en zo de oplossing te vinden om ouders betrokken te kunnen houden bij een gedragsprobleem.

Een pauze met heerlijke versnaperingen  (ijs en meloen) en een ontspanningsoefening zorgden voor voldoende energie. Het enthousiasme spatte ervan af en iedereen deed actief mee. De workshop werd in dezelfde sfeer afgesloten met een drankje en een hapje. Het gevoel van voldoening wat voelbaar bij velen.

Reacties van collega’s pedagogisch medewerkers en gedragswetenschappers:

 • “Het was een top workshop”

 • “Super interessant, heel bijzonder”

 • “Eentje die nieuwe ideeën geeft en waar je verder mee kunt”

 • “Fijn om samen met drie locatie samen te zijn en te sparren”

Al met al een zeer geslaagd initiatief dat om herhaling vraagt.

Waarom E-coaching werkt

Wat werkt bij Cirkel?

Waarin kan Cirkel zich onder scheiden? Waarin is zij goed? Deze vraag stellen we zo vaak binnen de begeleiding aan u. Maar hoe zit dat nu bij ons zelf. Wat hebben we afgelopen jaren goed gedaan en wat werkt?

Wie zijn er afgelopen jaren geholpen binnen praktijk Cirkel?

 • Ouders die last hebben van de druk van de samenleving, met twee drukke banen en onzindelijkheidsgedrag van hun kind.
 • Ouders die last hebben van overbelasting en tekenen van een burn out waarnemen bij zichzelf.
 • Ouders die vastlopen in hun ouderschap: Het innemen van de ouderpositie.
 • Ouders die opeens geconfronteerd worden met puberschap en pesten.
 • Ouders die met de handen in het haar zitten omdat gedragsproblemen van het kind niet overgaan.
 • Ouders die een gezonde leefstijl willen vinden voor het hele gezin.
 • Ouders die ineens alleen voor de opvoeding staan n.a.v. scheiding.
 • Kinderen die niet zindelijk zijn.
 • Kinderen die heel gevoelig zijn en overprikkeld raken en disbalans ervaren.
 • Kinderen die overgewicht hebben.

Wat zeggen zij over de begeleiding binnen Cirkel?

Iedereen die komt mag een evaluatieformulier invullen en een cijfer geven.
Gemiddeld scoren we een 8.

Waarom scoren we zo goed? (een greep uit de informatie van de evaluatieformulieren)

 • Omdat de begeleiding aansluit bij de behoefte van de ouders en het kind.
 • Omdat er zorg op maat is, dat geeft een gevoel van exclusiviteit. De vraag en mate van zelfredzaamheid en reflectie van de ouders zijn leidend voor de mate en soort van inzet van begeleiding en ondersteuning.
 • Omdat er een huiskamersfeer ervaren wordt.
 • Omdat “eigen” kracht en zelfregie het uitgangspunt zijn.
 • Omdat het gewenste resultaat wordt bepaald door de wederzijdse inbreng en verantwoordelijkheid van de ouders en de professional samen.
 • Omdat ouders vanuit “eigen” kracht het kind zelf ondersteunen en begeleiden.
 • Omdat we de pedagogische omgeving van het kind versterken.

Wat werkt heel goed? Het digitale contactkanaal.

Jongeren en ouders geven vaak de voorkeur aan ondersteuning via Whatsapp of mail

E-mail begeleiding.

Bij e-mail begeleiding gaat het, net als bij andere vormen van begeleiding en ondersteuning, om de ontwikkeling van de ouders/jongere met betrekking tot specifieke thema’s in de gezinssituatie.

Anders dan bij face to face -begeleiding is e-mail begeleiding meer onafhankelijk van tijd en plaats. Dat gegeven brengt een bijzondere dynamiek in het begeleidingstraject.

Ouders/jongeren worden  extra gestimuleerd tot zelfreflectie door de communicatie via e-mailberichten (door zaken op schrift te stellen worden gedachten geordend).

E-mailbegeleiding, maakt de begeleiding onafhankelijk van plaats en tijd.

En schrijven helpt. Het is bewezen dat schrijven mensen helpt los te komen van de situatie. De ouder /jongere kan daardoor langer en dieper nadenken over de vragen en heeft de tijd om te reflecteren op de situatie.

De voordelen van E-mailbegeleiding:

 • Onafhankelijk van tijd en plaats
 • Nodigt uit tot reflectie
 • Sluit aan bij de 24 uurseconomie
 • Helpt om keuzes te maken
 • Stimuleert beter functioneren
 • Vergroot het zelfvertrouwen
 • Maakt ouders/jongeren duidelijk wat niet bij ze past en laat ze daar consequenties aan verbinden

Cirkel maakt onderdeel uit van het project COACH!

Met veel enthousiasme zorgen we samen met elkaar voor een gezonde en gelukkige toekomst voor kinderen in Zuid Limburg.

COACH staat voor Centre for Overweight Adolescent and Children’s Healthcare. Het is een centrum dat zich richt op de gezondheidszorg voor kinderen en jong volwassenen met overgewicht

Met het COACH programma van het Maastricht UMC+ wordt daadwerkelijk iets gedaan aan het grote aantal kinderen met overgewicht of zelfs zwaar overgewicht (obesitas) in de zuidelijke regio. COACH, het Centre for Overweight Adolescent and Children’s Healthcare, is een centrum dat zich richt op de gezondheidszorg en langdurige zorg-op-maat begeleiding voor kinderen en jong volwassenen met overgewicht en obesitas.

Veelal gaat het om aanpassing van leefgewoonten en pedagogische ondersteuning.

Het doel van het programma is serieus, maar de uitvoering is motiverend, stimulerend, leuk en uitdagend voor de kinderen. Cirkel levert hier haar bijzondere bijdrage in de begeleiding.

In het Maastricht UMC+ krijgen de kinderen de medische zorg en begeleiding die nodig is op weg naar een gezonde leefstijl, dat alles in samenwerking met externe partners uit de regio. In het begeleidingsprogramma wordt gezocht naar actieve werkvormen die bewustwording en gedragsverandering tot stand kunnen brengen.

Het onderzoeken van de gezondheid:

Voordat de begeleiding begint, vindt er eerst een uitgebreid gezondheid onderzoek plaats. Kinderen die voor het COACH programma in aanmerking komen worden hiervoor 24 uur opgenomen in het ziekenhuis. Tijdens deze opname wordt elk kind grondig onderzocht op de aanwezigheid van eventuele oorzaken van het overwicht. Ook wordt er gekeken naar de gevolgen van het overgewicht op de totale gezondheid van het kind, zoals de aanwezigheid van risicofactoren voor hart- en vaatzieken en suikerziekte.

Begeleiding naar een gezonde leefstijl:

Als de gezondheid van het kind en de sociale context in kaart is gebracht worden alle bevindingen besproken binnen het multidisciplinaire COACH team en komt er een zorg-op-maatplan.

Vervolgens neemt de begeleider het kind en de ouders bij de hand op weg naar een gezondere leefstijl. Kinderen en hun ouders bezoeken frequent de polikliniek of praktijkruimte van Cirkel.

Stap voor stap worden kleine veranderingen aan leefstijl voorgesteld. Het doel is dat het hele gezin mee doet aan deze veranderingen, de ene keer gaat dat sneller dan een andere keer.

Het veranderen van de leefstijl door langdurige begeleiding heeft ook effect op de leefstijl van de volgende generatie. Zo wordt voorkomen dat het probleem van generatie op generatie wordt overgedragen.

Alles draait om gezonde voeding en genoeg bewegen.Deze gedragsverandering is niet altijd makkelijk. Daarom is er voor de kinderen en hun ouders adequate pedagogische en psychologische begeleiding en ondersteuning.

Lees meer over het volledige COACH programma hier.

Cirkel is verhuisd!

De nieuwe praktijkruimte is in gebruik genomen.

Met veel trots deel ik u mede dat Cirkel verhuisd is naar een nieuwe praktijkruimte. Via deze foto”s wil ik u een inkijkje geven in de nieuwe ruimte waar het huiskamersfeer meteen voelbaar is. Ik heb de eerste cliënten hier al mogen ontvangen en de reacties zijn erg positief.

Cirkel is een kleinschalige praktijk waar direct actie ondernomen kan worden. Bij Cirkel staat  persoonlijke begeleiding centraal en is er exclusieve aandacht voor “het gewone opvoeden” en de eventuele problemen van kinderen. Bij Cirkel leren ouders en kinderen om doelen te stellen en obstakels te overwinnen door samen te werken, op weg naar balans.

De speerpunten van Cirkel:

 • Er is duidelijke en actuele informatie over de begeleiding, de verschillende mogelijkheden van zorg en gemakkelijke contactmogelijkheden via de website www.gezinsbalans.com.
 • Er is zorg op maat: kortdurend, laagdrempelig en oplossingsgericht.
 • Het is een overzichtelijke organisatie en er is veel structuur binnen een wenselijk traject.
 • Het gezin wordt als een systeem begeleid; er wordt gekeken naar de gehele context.
 • Ouders leren vanuit eigen kracht aan te sluiten bij het kind en vergroten hiermee hun eigen opvoedingscapaciteiten.
 • Kinderen leren over verantwoordelijkheid hebben en te nemen.

Nieuwsgierig geworden?
Wilt u meer informatie of een keer langs komen, neem dan gerust contact op.
Cirkel is erkend als zorgaanbieder. Na verwijzing worden kosten vergoed door de gemeente en/of door het aanvullende ziektekostenpakket.
Het telefoonnummer is: 06 480 43 928

Zorgaanbieder bij de gemeenten

Wethouder Mieke Damsma in gesprek met Elly Boer tijdens de informatiemarkt.

Transitie: jeugdzorg naar de gemeenten.

Vrijdag 24 april opende de wethouder Mieke Damsma D66 Cultuur,onderwijs en jeugdzorg de informatie markt in de Valk te Maastricht.

Vele zorgaanbieders en jeugdzorgteams van de verschillende gemeenten maakten kennis met elkaar tijdens deze bijeenkomst.

Cirkel was ook aanwezig en de wethouder toonde belangstelling voor de informatie die te halen is bij Cirkel. Cirkel past prima binnen de 8 ambities die door18 gemeenten in Zuid Limburg zijn geformuleerd.

Cirkel is namelijke een kleinschalige praktijk waar direct actie ondernomen kan worden. Bij Cirkel staat persoonlijke begeleiding centraal en is er exclusieve aandacht voor “het gewone opvoeden” en de eventuele problemen van kinderen. In de praktijk zijn geen kille ruimtes en wachtkamers met lange wachttijden.

Bij Cirkel leren ouders en kinderen om doelen te stellen en obstakels te overwinnen door samen te werken.

De speerpunten van Cirkel:

 • Er is duidelijke en actuele informatie over de begeleiding, de verschillende mogelijkheden van zorg en gemakkelijke contactmogelijkheden via de website www.gezinsbalans.com.
 • Er is zorg op maat: kortdurend, laagdrempelig en oplossingsgericht.
 • Het is een overzichtelijke organisatie en er is veel structuur binnen een wenselijk traject.
 • Het gezin wordt als een systeem begeleid; er wordt gekeken naar de gehele context.Ouders leren vanuit eigen kracht aan te sluiten bij het kind en vergroten hiermee hun eigen opvoedingscapaciteiten.
 • Kinderen leren over verantwoordelijkheid te hebben en te nemen.

Binnenkort verhuizen wij naar een nieuwe praktijkruimte waar het huiskamergevoel meteen voelbaar is. Hier wordt kracht, vertrouwen en veiligheid uitgestraald. Binnen Cirkel werkt Elly Boer. Zij is gezinscounsellor, pedagoog en kind- en jeugdtherapeut. Zij verleent lichte ambulante zorg aan ouders en kinderen die kan bijdragen aan vroegtijdige herkenning van grotere problemen.

Obstipatie bij peuter, welke hulp is wenselijk?

Ervaringsverhaal van ouders die hulp zochten bij praktijk Cirkel voor Joris

Wij zijn een gelukkig gezin met een zoon van 4 (tijdens het traject bij Elly 3 jaar) en een dochter van twee jaar.

Onze zoon had vanaf zijn eerste jaar last met poepen als er “spannende” momenten voor hem aanstaande waren of sprake was van veranderingen. Deze momenten waren bijvoorbeeld op bezoek gaan bij onbekenden, op vakantie gaan of naar de kinderopvang/ peuterspeelzaal gaan.

Het probleem werd van kwaad tot erger met als resultaat ‘ ophoudgedrag’. Hij kon zijn ontlasting dagen ophouden en werd daar vervolgens ziek van. Hij zat daardoor vooral niet lekker in zijn vel.

Na alle huis, tuin en keuken middelen te hebben geprobeerd zijn we na twee jaar proberen, stimuleren, maar uiteindelijk gefrustreerd naar kinderarts doorverwezen geworden door de huisarts. De kinderarts heeft ons (na een medische behandeling) doorverwezen naar Elly Boer om met onze zoon aan de slag te gaan om deze spiraal te doorbreken, met als resultaat hem op de wc te laten poepen.

Na het intake gesprek te hebben gehad, hebben wij besloten om het traject in te gaan om het gestelde doel te halen. Elly gaf meerdere keren aan dat het niet alleen aan onze zoon zou liggen of het doel gehaald zou worden, maar ook ons doorzettingsvermogen zou op de proef gesteld worden.

Het eerste gesprek dat wij als ouders met Elly hadden was confronterend maar ook verhelderend. In dit gesprek kwam snel naar voren dat onze zoon een heel onzeker mannetje was. Het gevolg van deze onzekerheid was het ophoudgedrag. Tevens werden enkele praktische zaken voor ons als ouders besproken, die moesten veranderen om uiteindelijk hem zover te krijgen dat ons gezamenlijk doel werd behaald.

Daarna is Elly met ons aan de slag gegaan. Onze zoon voelde zich heel snel vertrouwd bij Elly en ging er graag naar toe. Uiteindelijk na in totaal 5 sessies te hebben gehad en ook thuis alle tips en praktische zaken doorgevoerd te hebben, is het gelukt! Hij kan poepen op de wc, houdt zijn ontlasting niet meer op en heeft ongelofelijk veel zelf vertrouwen gekregen hierdoor. Hij is sindsdien heel opgewekt, vrij en zelfverzekerd. Wijzelf, maar ook vrienden, bekenden en de leidster van de peuterspeelzaal kennen hem bijna niet meer terug. Voor ons is dat eigenlijk het mooiste geweest van dit hele proces: om te zien hoe onze zoon gegroeid is en opgewekt door het leven gaat! Zo begint hij positief aan zijn nieuwe avontuur van de basisschool.